STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8

dyrektorSTATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art. 60 ust.2 (Dz. U. z 2004 Nr 256 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Miejskie Przedszkole nr 8, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej

          wychowania przedszkolnego,

 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 • 2

Nazwa przedszkola

 1.Typ i nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 8

 1. Siedziba budynku: budynek wolnostojący, usytuowany przy ulicy
  1. Księdza Józefa Czempiela w Piekarach Śląskich
  2. opatrzony numerem 5
  3. Organ prowadzący: Gmina Piekary Śląskie
  4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty
  5. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

     wiersz pierwszy:  Miejskie Przedszkole nr 8

    wiersz drugi:       41 – 943 Piekary Śląskie, ul. Ks. Józefa Czempiela 5

    wiersz trzeci:      tel.(32) 287 – 16 – 55  NIP 498-00-01-386

 

 1. Przedszkole posługuje się numerami identyfikacyjnymi:

 

                                     NIP   498-00-01-386                     

REGON  272002175

 

 1. Przedszkole prowadzi:

 

 1. wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
 2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 • 3.
 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
 i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 • 4.

 

 1. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje
  w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się
z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę;

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 • 4 a
 1. Do zadań Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach Śląskich należy:
  1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
  2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
  3. kształtowanie środowiska wychowawczego ,umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
  4. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystania wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania,
  6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom,
   i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7. organizowanie zajęć z zachowaniem zasad higieny psychicznej,
  8. dostosowanie treści ,metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie i dziecka,
  9. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.
  10. organizacja kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców,
  12. umożliwienie wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  13. zapewnienie w miarę możliwości, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
  14. upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
  15. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć ponad 5 –godzinny czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  16. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym; policją ,stowarzyszeniami, parafia, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu,
  17. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  18. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie
   z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

 • 5.

 

 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
  a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

 • 6.
 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
  o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego poprzez:

 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

 

 1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

 

 1. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 1. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 • 7.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu), dwóm nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

 • 7 a.
 1. Przedszkole przekazuje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację
  o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

 • 8

 

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 30 niniejszego statutu;

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według  następujących zasad:

 1. a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
 2. b) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
 3. c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach i różnorodność zajęć w każdym dniu;

4) przestrzeganie liczebności grup;

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12) ogrodzenie terenu przedszkola;

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek.

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 • 9.

 

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z;

1) rodzicami

2) psychologiem

3) oligofrenopedagogiem

4) rehabilitantem

5) pedagogiem specjalnym

6) poradnią pedagogiczno-psychologiczną

7) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy;

1) rodziców

2) nauczyciela

3) specjalisty

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej

5) asystenta edukacji romskiej

 

 

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających z;

 

1) wybitnych uzdolnień

2) niepełnosprawności

3) niedostosowania społecznego

4) specyficznych trudności w uczeniu się

5) zaburzeń komunikacji językowej,

6) choroby przewlekłej

7) zaburzeń psychicznych

8) sytuacji kryzysowych i traumatycznych

9) zaniedbań środowiskowych

10) trudności adaptacyjnych

11) odmienności kulturowej

 

 1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

 

1) diagnozowaniu środowiska dziecka;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą
i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej /diagnoza przedszkolna/.

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

4) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

5) opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio
o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie, a także planów działań wspierających dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;

7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:

1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokajania

3) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

4) zajęć specjalistycznych – rewalidacyjnych,

5) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

6) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom znajdującym się z trudnej sytuacji życiowej

 

 • 10
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym.

 

 • 11

 

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 1. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 

 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.

 

 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

 

 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

1) z oddziałem przedszkolnym lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola
w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 

 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

 1. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

 1. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 

 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

 

 1. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

 

 • 12
 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:

 

1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPR rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,

3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie lub zwolnić z opłaty na rzecz rady Rodziców

 

 • 13
 1. Każdy rodzic (opiekun prawny) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu w miesiącu wrześniu.
 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy przedszkola

 

 • 14
 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 • 15

 

Każdy z wymienionych organów w § 14 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy przedszkola funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 

 • 16
 1. Dyrektor przedszkola:

 

1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa
  o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 3. Dyrektor przedszkola kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną,
  a szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
   i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  4. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,
  5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami
  6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
  7. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
  8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
  9. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
  10. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń
   i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej
   w przedszkolu,
  11. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,
  12. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola,
  13. zawiadamia rodziców i prawnych opiekunów o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez zespół ustaleniach,
  14. określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego
   o ich przydział,
  15. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci nauczanie indywidualne określone w statucie przedszkola,
  16. udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie nauczania indywidualnego,
  17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,
  18. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem
   i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzoru pedagogicznego
  19. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  20. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
   i organizacyjnych,
  21. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, gdy zachodzi taka potrzeba,
  22. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym szkoleń i narad,
  23. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w 35 statutu.
  24. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
  25. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola ,które temu obowiązkowi podlegają,
  26. współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w sprawach organizacji praktyk studenckich

 

5.Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

 1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej
 4. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
 5. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 6. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
 7. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 8. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
 9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 10. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
 11. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
 12. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
 13. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 14. organizuje i sprawuje kontrole zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 2. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 4. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
 5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
  i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,
 6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
  i pracowników,
 7. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,
 8. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 9. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
 10. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
 11. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
 12. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 13. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 14. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,
 15. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. Dyrektora podczas jego nieobecności w przedszkolu zastępuje nauczyciel, który otrzymał pełnomocnictwo od Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

 

 • 17
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

 

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 

 1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

 

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. wyraża zgodę na uruchomienie oddziału między narodowego gdy zajdzie taka potrzeba,
 3. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 5. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 8. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 9. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 5. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, a także możliwe jest sporządzenie protokółów w formie papierowej. W terminie 14 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie z instrukcją archiwalną.

 

 • 18
 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 8. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 9. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 10. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 11. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 12. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

10.Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

 

3.1. Programy, o których mowa w pkt.10 ust 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

3.2 W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
  1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
  2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
  3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
  5. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

 

 1. Rada Rodziców może:

 

 • 19

 Zasady współpracy organów przedszkola

 

 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków przyjęta w przedszkolu.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 19 niniejszego statutu.

 

 • 20

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 

 1. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 

 1. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 

 1. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 

 • 21

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Przedszkole jest 5 – oddziałowe.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dzienne: od 600 do 1630.
 4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 800 – 1300.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
 6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 1630.
 8. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
  1. 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
  2. kuchnię, zmywalnię
  3. szatnię dla dzieci;
  4. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
  5. pokój nauczycielski i pokój do zajęć specjalistycznych;
  6. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

 • 22

 

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, taniec, judo.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
  i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 25- 30 minut.

 

 1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
 2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne oświadczenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.
 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

 

 • 23

Grupy międzyoddziałowe.

 

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 600 – 800
  i 1500 – 1630 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano
  i późno odbieranymi z przedszkola.
 3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

 

 • 24
 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

3.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 • 25
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola .Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólna liczbę zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola ,dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 • 26
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

1a  Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

 1. W godzinach 600 – 800:

 

 1. schodzenie się dzieci,
 2. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 3. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
 4. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
 5. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 6. przygotowanie do śniadania.

 

 1. W godzinach 830 – 1130:
 2. a) śniadanie,
 1. zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 2. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
 3. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 4. zabawy ruchowe z prawidłami,
 5. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 7. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 

 1. W godzinach 1100 – 1400:
  1. obiad,
  2. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
  3. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
  4. zabawy uspokajające i relaksujące,
  5. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
  6. zajęcia dodatkowe,
  7. przygotowanie do podwieczorku W oddziale I po obiedzie dzieci leżakują.

 

 1. W godzinach 1400 – 1630
 2. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym
 1. i obserwacyjnym,
 2. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 3. zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

 

 • 27

Odpłatność za przedszkole.

 

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie.

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /DZ.U. z 2013 r. poz. 872/ art. 14 ust.5a.

4.Rodzice lub opiekunowie określają czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych przez dziecko posiłków w umowie.

 1. Stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi:
 2. a) za 3 posiłki stawka żywieniowa: 4,50/dzień
 3. b) za 2 posiłki stawka żywieniowa: 3,60/dzień
 4. c) za 1 posiłek stawka żywieniowa: 2,25/dzień.
 5. Rodzice pokrywają pełny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz opłaty za dodatkowe godziny opiekuńczo-wychowawcze.
 6. Opłaty za przedszkole należy wpłacać do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe placówki. W przypadku odpłatności po 15 dniu każdego miesiąca naliczane są ustawowe odsetki.
 7. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust.6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie
  z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 8. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku u intendenta.
 9. Rodzice dzieci 5,6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia.
 10. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola występuje do MOPS –u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu.
 11. Zwrot opłat wniesionych przez rodziców z tytułu całodziennej nieobecności dziecka
  w przedszkolu jest rozliczany przy dokonywaniu wpłat za następny miesiąc.

13.Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola.

 1. Zasady odpłatności za wyżywienie personelu określa Regulamin korzystania posiłków
  w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Piekarach Śląskich.
 • 28
 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

 

 • 29
 1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 • 30
 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, innych nauczycieli oraz pracowników administracji
  i obsługi.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 4. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 5. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola,
 6. prawidłowa organizacja zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, uwzględniając potrzeby i zainteresowanie dzieci,
 7. prowadzenie w każdej grupie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole /diagnozą przedszkolną/,
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowania rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
  z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju
  w formie przyjętej w przedszkolu,
 9. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji
  i uzdolnień dziecka,
 10. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka,
 11. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych,
 12. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
 13. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców,
 14. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań,
 15. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci,
 16. organizowanie, prowadzenie zebrań i spotkań z rodzicami oraz indywidualnych codziennych kontaktów z rodzicami dzieci zaplanowanych w programie współpracy z rodzicami na dany rok w każdej z grup,
 17. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego,
 18. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu,
 19. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 20. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola,
 21. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej,
 22. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece,
 23. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 24. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
 25. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola,
 26. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie
  z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
 2. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
 3. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
 4. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
 5. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
 6. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
 7. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
 8. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
 9. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
 10. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
 11. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
 12. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
 13. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
 14. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 15. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 16. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 17. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 

 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
 2. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 3. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi i przekazaniu ważniejszych informacji o grupie,
 4. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 5. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 6. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 7. do pełnienia dyżurów w szatni podczas odbierania i przyprowadzania dzieci;
 8. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 9. sprawdzić stan urządzeń rekreacyjnych oraz zamknąć na klucz furtkę zewnętrzną przed wyjściem z grupą na plac zabaw.
 10. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 11. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 12. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 13. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 14. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 15. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
 16. nauczyciel jest zobowiązany informować dyrektora o konieczności podjęcia interwencji wobec dziecka lub jego rodziny w oparciu o procedurę NIEBIESKIEJ KARTY (tj. zaistnienia symptomów przemocy w rodzinie).

 

 • 31

1.Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

 1. Za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych obowiązków nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej
 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy.

4 Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są: – nagana z ostrzeżeniem, – zwolnienie z pracy, – zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, – wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.
 2. Kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 1-3 ustawy KN podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
 3. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.
 4. Obowiązek wykonania postanowień ust. 1 spoczywa na dyrektorze placówki i organie prowadzącym przedszkole.
 5. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.
 • 32
 1. Bezpośrednim przełożonym pracowników jest dyrektor.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi, zwanych „Pracownikami” jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a także współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania.
 3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika i przechowywane w jego aktach osobowych.
 4. Do zakresu zadań pracowników administracyjno – obsługowych placówki ustalonych przez
  dyrektora przedszkola w szczegółowych zakresach obowiązków tych pracowników należy
  między innymi:

  1. zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości, prawidłowe żywienie dzieci zgodnie z ich zapotrzebowaniem fizjologicznym, wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, współdziałanie z nauczycielem podczas przygotowania i zakończenia zajęć dydaktycznych,
 5. uczestniczenie w wyjściach i spacerach z dziećmi,
 6. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,
 7. używanie czystej odzieży i obuwia roboczego, podczas wykonywania codziennych obowiązków,
 8. zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia dzieci, pracowników i innych osób lub przynieść szkody w mieniu przedszkola,
 9. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora a wynikających z potrzeb przedszkola.

 

 1. Zadania pracowników nie będących nauczycielami. W przedszkolu zatrudnia się:
 2. a) pomoc nauczyciela,
 3. b) intendenta,
 4. c) kucharkę,
 5. d) pomoce kucharki,
 6. e) woźne oddziałowe,
 7. f) konserwatora
 8. g) dozorcę

 

 1. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:
 2. Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 3. Zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
 4. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce i poza nią
 5. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 6. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 7. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 8. Przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 9. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 10. Pełnienie dyżurów w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
 11. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.
 12. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 1. Do obowiązków intendenta należy:
 2. Zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
 3. Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
 4. Przestrzeganie norm żywieniowych.
 5. Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
 6. Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
 7. Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych.
 8. Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
 9. Wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców
 10. Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.
 11. Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych, za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
 12. Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
 13. Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
 14. Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności.
 15. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.
 16. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 17. Przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 18. Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 19. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 20. zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
 21. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora. Czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP.
 22. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami dokonywanie rozliczeń z gotówki rachunkami.
 23. Do obowiązków kucharki należy:
 24. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnym i BHP.
 25. Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym.
 26. Organizowanie pracy personelu kuchni.
 27. Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
 28. Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi.
 29. Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
 30. Przestrzeganie norm żywieniowych.
 31. Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi.
 32. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 33. Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą.
 34. Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
 35. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
 36. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież.
 37. Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 38. Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
 39. Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia.
 40. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 41. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
 42. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 43. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 44. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
 45. Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
 46. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

9 . Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP.
 2. Pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
 3. Przestrzeganie norm żywieniowych.
 4. Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
 5. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 6. Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą.
 7. Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
 8. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
 9. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież.
 10. Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce .
 11. Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 12. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 13. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 14. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
 15. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 16. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
 17. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 1. Do obowiązków woźnej należy:
 2. Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
 3. Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie
  z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.
 4. Raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach.
 5. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych.
 6. Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
 7. Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków.
 8. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 9. Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach.
 10. Uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
 11. Pełnienie dyżurów w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
 12. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 13. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 14. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 15. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 16. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
 17. Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
 18. Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach .
 19. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 20. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 1. Do obowiązków konserwatora należy:
 2. Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu.
 3. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.
 4. Prowadzenie rejestru konserwacji urządzeń elektrycznych..
 5. Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i remontowych.
 6. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
 7. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 8. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 9. Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 10. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
 11. Wyłączenie źródła energii elektrycznej po zakończonej pracy oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.
 12. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 13. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 14. Usuwanie zalegających na ziemi liści z terenu ogrodu przedszkolnego, codzienny przegląd placu zabaw, zabezpieczenie piaskownic przed zanieczyszczeniem
 15. Monitorowanie stanu drzew i gałęzi.
 16. Otwieranie przedszkola.
 17. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 1. Do obowiązków dozorcy przedszkola należy :
  1. zamykanie przedszkola,
  2. codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,
  3. utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,
  4. pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,
  5. dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku i sprzętu w przedszkolu,
  6. utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,
  7. sprzątanie terenu wokół przedszkola,
  8. odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,
  9. grabienie liści,
  10. czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
  11. systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych
    i elektrycznych,
  12. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
  13. dbanie o stan sprzętu i zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie i na placu zabaw, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu  i  zabawek),
  14. dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,
  15. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o rośliny,
  16. w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie, prace konserwacyjne i remontowe.
  17. wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VII –

Wychowankowie przedszkola

 

 • 33

Zasady rekrutacji do przedszkola.

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach od 2,5 lat.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci nie będące obywatelami polskimi, na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 3. Dziecko w wieku 5 i 6 lat odbywa roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 4. Dziecko 5 i 6-letnie któremu stan zdrowia nie pozwala uczęszczać na zajęcia przedszkolne ma możliwość po przedstawieniu orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, korzystać z indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci wg zasad określonych w ustawie o systemie oświaty
  z dnia 6 grudnia 2014r., według której bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria
  o jednakowej wartości:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata;
 3. b) niepełnosprawność kandydata;
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 7. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 8. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole:

Kryterium Liczba punktów
Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko 5
Praca obojga rodziców 3
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki 1

 

7.Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z „Regulaminem rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Piekarach Śląskich ” uzgodnionym z organem prowadzącym.

 • 34

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowaniu jego godności osobistej;

5) poszanowaniu własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby.

9) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 24;

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,

9) stosować formy grzecznościowe: dzień dobry, dziękuję, proszę,

10 nie używać „brzydkich słów” wobec kolegów i personelu przedszkola.

 

 • 35

 

Nagrody i kary.

 

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela.

2) pochwałą do rodziców,

3) nagrodą rzeczową,

4) listem gratulacyjnym,

5) pochwałą dyrektora ,

 

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
  w przedszkolu:

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

4) powtarzanie poprawnego zachowania,

5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

3.W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych.

 

 • 36

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu wniosku o przyjęci do przedszkola choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa
  w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

 

 1. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

 

 1. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Kuratora Oświaty w Katowicach
  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 1. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

 

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

 

 • 37

Prawa i obowiązki rodziców.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

– uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań,

– obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez placówkę,

– zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

– udostępnianie kart pracy dziecka i teczki prac plastycznych,

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz
i otoczenia przedszkola;

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć;

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

11) udziału w zajęciach otwartych, warsztatach organizowanych w Przedszkolu.

 

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) znać i przestrzegać postanowienia statutu;

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
i  profilu społecznościowym faceboock,

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w przedszkolu,

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

 • 38

Formy współpracy z rodzicami.

 

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez: – prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych, – prelekcje psychologa, lekarza ,logopedy na zebraniach ogólnych

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: – zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej, – kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań, – utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

 1. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

 

1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,

3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,

4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,

5) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,

6) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,

7) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców i gazetki przedszkolnej „Ósemeczka”

8) wystawy prac dziecięcych,

9) udostępnianie portfolio, teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,

10) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,

11) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.

 

 1. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3) analizy stosowanych metod wychowawczych, poznanie koncepcji pracy przedszkola;

4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 

 • 39

Informacje porządkowe dla rodziców

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 600 –830. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

 

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce lub innej osobie (woźna, pomoc nauczyciela) dyżurującej w szatni. Od momentu przekazania dziecka w/w osobom odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

 1. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

 1. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

 

 

 1. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

 

 1. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

 

 1. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

 

 1. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 

 1. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 

 1. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

 1. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;

 

 1. W trakcie uroczystości przedszkolnych. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych); Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);

 

 1. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;

 

 1. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;

 

 1. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).

 

 • 40

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 

1.Dziecko powinno być osobiście przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 

1) rodziców lub opiekunów prawnych,

2) upoważnioną przez nich na piśmie osobę pełnoletnią.

 

 1. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera, imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości /nazwa dokumentu jego numer i seria, którym będzie legitymowała się przy odbiorze dziecka.

 

 1. Rodzice odbierają dzieci do godziny 1630.

 

 1. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na dziecko w szatni. Nauczyciel lub osoba dyżurująca
  w szatni przyprowadza dziecko z sali i przekazuje je rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela/osoby dyżurującej go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka/osoba dyżurująca kontaktuje się z rodzicami.

 

 1. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 

 1. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 

 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1630, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

 1. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej pół godziny – do 1700 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora placówki, który podejmuje decyzję
  o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem lub odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli jego rodzice/ opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru są w domu, a z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających). 
 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
 2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola”.

 

 • 41

Wyposażenie wychowanka.

 

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

 

 1. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, poduszkę i kocyk (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym lub ubraniami do przebrania Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

 

 1. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

ROZDZIAŁ IX

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

 • 42

 

 1. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom ustala się następujące zasady postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy w przedszkolu:

1) dyrektor zobowiązany jest:

– zapewnić warunki bezpieczeństwa wychowanków i higieny pracy pracowników poprzez
planowanie czynności do pełnej realizacji ustalonych zasad bhp (zapoznawać pracowników
z zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi prawa w sprawach bhp w przedszkolu);
– ustalać przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bhp w placówce;
– nadzorować działalność wszystkich pracowników w zakresie stosowania zasad bhp;
– co najmniej raz w roku, dokonywać kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy (z ustaleń
kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, kopie
protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu),

– prowadzić dokumentację powypadkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) nauczyciel zobowiązany jest: zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece wychowanków poprzez każdorazowe sprawdzenie przed wykorzystaniem sprzętu,
zabawek i urządzeń terenowych, poprzez prowadzenie systematycznej pracy w kierunku
zaznajamiania, opanowania i przestrzegania przez dzieci przepisów ruchu drogowego, zasad
bhp podczas zabaw i zajęć,

3) nauczyciel przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w
miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. O każdym wypadku nauczyciel zawiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola, który powiadamia (lub upoważniona przez niego osoba) rodziców wychowanka. Dalsze postępowanie w razie wypadku osób pozostających pod opieką przedszkola określają odrębne przepisy,
4) intendent zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci
zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP,
5) kucharka zobowiązana jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci
zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP
i GMP,

6) woźna oddziałowa zobowiązana jest do współdziałania z nauczycielem podczas zajęć dydaktycznych, uczestniczenia w wyjściach, spacerach i wycieczkach oraz do udzielania pomocy dzieciom kiedy jej potrzebują (np. podczas czynności samoobsługowych), pełnienia dyżurów w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci,

7) konserwator zobowiązany jest do dokonywania bieżących napraw urządzeń, sprzętów,
zabawek przedszkolnych, do systematycznego porządkowania ogrodu przedszkolnego, sprawdzania  czystości i urządzeń na placu zabaw,

9) dozorca zobowiązany jest do systematycznego wykonywania prac związanych
z zachowaniem porządku i czystości na terenie przedszkola.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przez przemocą oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkola, nadzór nad tym kto wchodzi na teren przedszkola sprawują pracownicy obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejścia osobom niepożądanym.
 3. W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela.
 4. W przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam
  i powraca tylko pod opieką nauczyciela, woźnej lub pomocy nauczyciela.
 5. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali lub szatni (w momencie pełnienia dyżuru), a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby.
 6. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest wywieszony na drzwiach wyjściowych na place zabaw.
 7. Codziennie rano – do godziny 730 konserwator sprawdza teren przedszkola (plac zabaw)
  i likwiduje ewentualne zagrożenia.
 8. Na czas zajęć na placu zabaw, furtki ogrodzenia są zamykane na klucz, by uniemożliwić wyjście dzieciom poza teren przedszkola.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola:
 10. przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 11. nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola,
 12. zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci,
 13. w trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),
 14. w przypadku wyjścia poza teren przedszkola grupy 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel
  i woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).
 15. W przedszkolu obowiązuje regulamin organizacji wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 16. W widocznych miejscach umieszczone są: plan ewaluacji, apteczka wraz z instrukcją obsługi, wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami alarmowymi.

 

 1. Teren przedszkola objęty jest całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 

 1. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego .

 

 1. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przez bezpośrednim dostępem dzieci.

 

 1. Przedszkole współpracuje z policją i strażą miejską.

 

 1. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela /wyjście w trakcie zajęć/ jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola.

 

 

13 Szczegółowe zasady w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu określa „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny dzieci podczas pobytu w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Piekarach Śląskich”.

ROZDZIAŁ X 

 

Przepisy końcowe

 

 • 43
 1. Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane przez organ prowadzący imię.
 • 44

 

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W przypadku zniszczenia dokumentacji w skutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia dokumentacji.
 4. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego lub w przypadku zmiany przepisów prawa.
 5. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.
 6. Po nowelizacji statutu wprowadza się tekst jednolity.